Exit print mode Print recipe A+ A- Undo all

Không đau

Ingredients:

Chỉnh lực
1 Cups
No no no

Preparation mode:

Tôi không biết là không bị đau

Footnotes:

Thật là tuyệt